12 Tâm Vô Sắc Giới

Bậc ThiềnKVBTVBVSHPTPPT
4 Tâm Thiện
4 Tâm Quả
4 Tâm Tố
Tâm Sở Biến Hành
Tâm Sở Biệt Cảnh
Tâm Sở Thiện Biến Hành
Tâm Sở Giới Phần
Tâm Sở Vô Lượng Phần
Xin nhấn vào các nút chi pháp để xem chi tiết.

Arūpāvacaracittaṃ Tâm Vô Sắc Giới

Ākāsānañcāyatanakusalacittaṃ, Tâm thiện Hư Không Vô Biên Xứ
viññāṇañcāyatanakusalacittaṃ, Tâm thiện Thức Vô Biên Xứ
ākiñcaññāyatanakusalacittaṃ, Tâm thiện Vô Sở Hữu Xứ
nevasaññānāsaññāyatanakusalacittañceti Tâm thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ
imāni cattāripi
arūpāvacarakusalacittāni nāma.
Đây gọi là 4
tâm Thiện Vô Sắc Giới

Ākāsānañcāyatanavipākacittaṃ, Tâm quả Hư Không Vô Biên Xứ
viññāṇañcāyatanavipākacittaṃ, Tâm quả Thức Vô Biên Xứ
ākiñcaññāyatanavipākacittaṃ, Tâm quả Vô Sở Hữu Xứ
nevasaññānāsaññāyatanavipākacittañceti Tâm quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ
imāni cattāripi
arūpāvacaravipākacittāni nāma.
Đây gọi là 4
tâm Quả Vô Sắc Giới

Ākāsānañcāyatanakiriyacittaṃ, Tâm tố Hư Không Vô Biên Xứ
viññāṇañcāyatanakiriyacittaṃ, Tâm tố Thức Vô Biên Xứ
ākiñcaññāyatanakiriyacittaṃ, Tâm tố Vô Sở Hữu Xứ
nevasaññānāsaññāyatanakiriyacittañceti Tâm tố Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ
imāni cattāripi
arūpāvacarakiriyacittāni nāma.
Đây gọi là 4
tâm Tố Vô Sắc Giới

Iccevaṃ sabbathāpi
dvādasa arūpāvacara
kusalavipākakiriyacittāni samattāni.
Như vậy, có tất cả
12 tâm Vô sắc giới
gồm tâm thiện, quả và tố.
Ālambaṇappabhedena,
catudhāruppamānasaṃ.
Phân theo tu tập
có bốn bậc.
Puññapākakriyābhedā,
puna dvādasadhā ṭhitaṃ.
Phân theo thiện, quả, tố
thành 12 thứ tâm.

Tài liệu A Tỳ Đàm