15 Tâm Sắc Giới

Bậc ThiềnNhịTamTứNgũ
5 Tâm Thiện
5 Tâm Quả
5 Tâm Tố
Tâm Sở Biến Hành
Tâm Sở Biệt Cảnh
Tâm Sở Thiện Biến Hành
Tâm Sở Giới Phần
Tâm Sở Vô Lượng Phần
Xin nhấn vào các nút chi pháp để xem chi tiết.

Rūpāvacaracittaṃ 15 Tâm Sắc Giới

Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Thiện Sơ Thiền
paṭhamajjhānakusalacittaṃ, câu hành Tầm Tứ Hỷ Lạc Định
vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Thiện Nhị Thiền
dutiyajjhānakusalacittaṃ, câu hành Tứ Hỷ Lạc Định
pītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Thiện Tam Thiền
tatiyajjhānakusalacittaṃ, câu hành Hỷ Lạc Định
sukhekaggatāsahitaṃ Tâm Thiện Tứ Thiền
catutthajjhānakusalacittaṃ, câu hànhHỷ Lạc Định
upekkhekaggatāsahitaṃ Tâm Thiện Ngũ Thiền
pañcamajjhānakusalacittañceti câu hành Xả Định
imāni pañcapi rūpāvacarakusalacittāni nāma. Đây là 5 tâm Thiện Sắc Giới.

Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Quả Sơ Thiền
paṭhamajjhānavipākacittaṃ, câu hành Tầm Tứ Hỷ Lạc Định
vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Quả Nhị Thiền
dutiyajjhānavipākacittaṃ, câu hành Tứ Hỷ Lạc Định
pītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Quả Tam Thiền
tatiyajjhānavipākacittaṃ, câu hành Hỷ Lạc Định
sukhekaggatāsahitaṃ Tâm Quả Tứ Thiền
catutthajjhānavipākacittaṃ, câu hànhHỷ Lạc Định
upekkhekaggatāsahitaṃ Tâm Quả Ngũ Thiền
pañcamajjhānavipākacittañceti câu hành Xả Định
imāni pañcapi rūpāvacaravipākacittāni nāma. Đây là 5 tâm Quả Sắc Giới.

Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Tố Sơ Thiền
paṭhamajjhānakiriyacittaṃ, câu hành Tầm Tứ Hỷ Lạc Định
vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Tố Nhị Thiền
dutiyajjhānakiriyacittaṃ, câu hành Tứ Hỷ Lạc Định
pītisukhekaggatāsahitaṃ Tâm Tố Tam Thiền
tatiyajjhānakiriyacittaṃ, câu hành Hỷ Lạc Định
sukhekaggatāsahitaṃ Tâm Tố Tứ Thiền
catutthajjhānakiriyacittaṃ, câu hànhHỷ Lạc Định
upekkhekaggatāsahitaṃ Tâm Tố Ngũ Thiền
pañcamajjhānakiriyacittañceti câu hành Xả Định
imāni pañcapi rūpāvacarakiriyacittāni nāma. Đây là 5 tâm Tố Sắc Giới.

Iccevaṃ sabbathāpi
pannarasa rūpāvacara
Như vậy có tất cả là
15 Tâm Sắc giới
kusalavipākakiriyacittāni samattāni. gồm Tâm Thiện, Quả và Tố.
Pañcadhā jhānabhedena,
rūpāvacaramānasaṃ.
Tâm Sắc Giới có 5 loại
phân theo các tầng thiền.
Puññapākakriyābhedā,
taṃ pañcadasadhā bhave.
Chia theo thiện, quả và tố,
có tất cả là 15 tâm.

Tài liệu A Tỳ Đàm