18 Tâm Vô Nhân

Tâm quả vô nhân bất thiện
Tâm quả vô nhân thiện
Tâm tố vô nhân
7 Tâm Sở Biến Hành
             
6 Tâm Sở Biệt Cảnh
           
Xin nhấn vào các nút chi pháp để xem chi tiết.

Ahetukacittaṃ Tâm vô nhân

9. Upekkhāsahagataṃ cakkhuviññāṇaṃ, Tâm nhãn thức thọ xả,
tathā sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ,
jivhāviññāṇaṃ ,
cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức,
thiệt thức,
dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ, Tâm thân thức thọ khổ,
upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ, Tâm tiếp thâu thọ xả,
upekkhāsahagataṃ santīraṇacittañceti, Tâm suy đạc thọ xả.
imāni sattapi
akusalavipākacittāni nāma.
Bảy tâm này gọi là
Tâm Bất thiện dị thục vô nhân.

10. Upekkhāsahagataṃ kusalavipākaṃ cakkhuviññāṇaṃ, Tâm nhãn thức quả thiện thọ xả,
tathā sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ,
jivhāviññāṇaṃ,
cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức,
thiệt thức,
sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ, Tâm thân thức thọ lạc,
upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ, Tâm tiếp thâu thọ xả,
upekkhāsahagataṃ santīraṇacittañceti, Tâm suy đạc thọ xả.
somanassasahagataṃ santīraṇacittaṃ, Tâm suy đạc thọ hỷ.
imāni aṭṭhapi
kusalavipākāhetukacittāni nāma.
Tám tâm này gọi là
Tâm Thiện dị thục vô nhân.

11. Upekkhāsahagataṃ
pañcadvārāvajjanacittaṃ,
Tâm khai ngũ môn thọ xả;
tathā manodvārāvajjanacittaṃ, cũng vậy, Tâm khai ý môn;
somanassasahagataṃ hasituppādacittañceti Tâm tiếu sanh thọ hỷ.
imāni tīṇipi Ba tâm này gọi là
ahetukakiriyacittāni nāma. Tâm Vô nhân duy tác.
12. Icceva sabbathāpi
aṭṭhārasāhetukacittāni samattāni.
Như vậy, tổng cộng có tất cả là
18 Tâm Vô nhân.

AbhidhammatthasaṅgahoThắng Pháp Tập Yếu Luận

Tài liệu A Tỳ Đàm