24 Tâm Tịnh Hảo Dục Giới

8 Tâm Đại Thiện
               
8 Tâm Đại Quả
               
8 Tâm Đại Tố
               
Tâm Sở Biến Hành
Tâm Sở Biệt Cảnh
Tâm Sở Thiện Biến Hành
Tâm Sở Giới Phần
Tâm Sở Vô Lượng Phần
Xin nhấn vào các nút chi pháp để xem chi tiết.

Kāmāvacarasobhanacittaṃ Tâm Tịnh Hảo Dục Giới

15. Somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ hợp trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ ly trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả hợp trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ. Một tâm hữu trợ.
Upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả ly trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekanti Một tâm hữu trợ.
imāni aṭṭhapi
kāmāvacarakusalacittāni nāma.
Tám tâm này gọi là
Tâm Thiện Dục giới.

16. Somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ hợp trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ ly trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả hợp trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả ly trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekanti Một tâm hữu trợ.
imāni aṭṭhapi
sahetukakāmāvacaravipākacittāni nāma.
Tám tâm này gọi là
Tâm Quả Dục giới.

17. Somassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ hợp trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ ly trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả hợp trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekaṃ, Một tâm hữu trợ.
upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả ly trí
vô trợ,
sasaṅkhārikamekanti Một tâm hữu trợ.
imāni aṭṭhapi
sahetukakāmāvacarakiriyacittāni nāma.
Tám tâm này gọi là
Tâm Tố Dục giới.

AbhidhammatthasaṅgahoThắng Pháp Tập Yếu Luận

Tài liệu A Tỳ Đàm