40 Tâm Siêu Thế

Bậc ThiềnNhịTamTứNgũ
5 Sơ Đạo
5 Nhị Đạo
5 Tam Đạo
5 Tứ Đạo

5 Sơ Quả
5 Nhị Quả
5 Tam Quả
5 Tứ Quả
Tâm Sở Biến Hành
Tâm Sở Biệt Cảnh
Tâm Sở Thiện Biến Hành
Tâm Sở Giới Phần
Tâm Sở Vô Lượng Phần
Xin nhấn vào các nút chi pháp để xem chi tiết.

Lokuttaracittaṃ Tâm Siêu Thế

Sotāpattimaggacittaṃ Tâm Đạo Dự lưu (Sơ Đạo)
sakadāgāmimaggacittaṃ Tâm Đạo Nhứt lai (Nhị Đạo)
anāgāmimaggacittaṃ Tâm Đạo Bất lai (Tam Đạo)
arahattamaggacittañceti Tâm Đạo A-la-hán (Tứ Đạo)
imāni cattāripi Bốn tâm này gọi là
lokuttarakusalacittāni nāma Tâm Đạo Siêu thế.

Sotāpattiphalacittaṃ Tâm Quả Dự lưu (Sơ Quả)
sakadāgāmiphalacittaṃ Tâm Quả Nhứt lai (Nhị Quả)
anāgāmiphalacittaṃ Tâm Quả Bất lai (Tam Quả)
arahattaphalacittañceti Tâm Quả A-la-hán (Tứ Quả)
imāni cattāripi Bốn tâm này gọi là
lokuttaravipākacittāni nāmaTâm Quả Siêu thế.

(Nói có 8 tâm là tính hẹp. Tính rộng thì nếu các vị thánh có chứng thiền thì 8 nhân với 5 tầng thành 40 thứ tâm.)

Tài liệu A Tỳ Đàm