Lộ trình tâm
H
V
R
D
K
5
T
Q
P
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
N
N
H
H

TâmTâm SởTâm (citta) chỉ biết cảnh.
Sự (kicca) là nhiệm vụ, tác động của tâm.


sự việc của 121 tâm

© tài liệu a tỳ đàm