LỘ TRÌNH TÂM NHÃN MÔN

nhấn nút
sát-na kế

Sát-na tâm Hộ kiếp
Cảnh
Tâm Chủ quan
NươngSắc ý vật

© Tài Liệu A Tỳ Đàm