Lưu Ý:
Tài liệu do Cao-Xuân Kiên sưu tập và thiết kế.
Hy vọng góp phần hỗ trợ các bạn đạo tìm hiểu A Tỳ Đàm.
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) không quản lý hay cố vấn nội dung trang này.

Nhân Quả

Nhân Quả

 1. Nhân tạo ra Quả
  • Nhân Thiện → Quả Hỷ / Lạc
  • Nhân Bất Thiện → Quả Ưu / Khổ.
 2. Quả tác động Quả
  Tâm quả tục sinh → cõi giới tục sinh → điều kiện cho quả bình sinh.
 3. Quả tác động Nhân
  Quả bình sinh → điều kiện cho Nhân thiện hoặc Nhân bất thiện.
 4. Nhân tác động Nhân
  Nhân thiện / bất thiện đi trước tạo nền cho Nhân thiện / bất thiện theo sau.

 • 6 Nhân = Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si (Trí Tuệ)
 • Quả = Quả tục sinh & Quả bình sinh19 tâm tục sinh gồm:
 • 1 tâm quan sát quả bất thiện → 4 cõi đọa (địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, a-tu-la).
 • 1 tâm quan sát quả thiện → người lạc vô nhân trong 7 cõi vui dục giới.
 • 4 tâm đại quả ly trí → người nhị nhân trong 7 cõi vui dục giới.
 • 4 tâm đại quả hợp trí → người tam nhân trong 7 cõi vui dục giới.
 • 5 tâm quả thiền sắc giới → 4 cõi thiền sắc giới.
 • 4 tâm quả thiền vô sắc giới → 4 cõi thiền vô sắc giới.
Tài liệu A Tỳ Đàm