Lưu Ý:
Tài liệu do Cao-Xuân Kiên sưu tập và thiết kế.
Hy vọng góp phần hỗ trợ các bạn đạo tìm hiểu A Tỳ Đàm.
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) không quản lý hay cố vấn nội dung trang này.

Bất Thiện v Thiện

Bất Thiện v Thiện

Ngũ nghĩa Bất thiện:
  1. bệnh hoạn
  2. không tốt đẹp
  3. không khôn khéo
  4. có sai lỗi
  5. để nghiệp tạo quả khổ


Ngũ nghĩa Thiện:
  1. không bệnh hoạn
  2. tốt đẹp
  3. khôn khéo
  4. chẳng có lỗi
  5. cho quả vui


Tài liệu A Tỳ Đàm