Lưu Ý:
Tài liệu do Cao-Xuân Kiên sưu tập và thiết kế.
Hy vọng góp phần hỗ trợ các bạn đạo tìm hiểu A Tỳ Đàm.
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) không quản lý hay cố vấn nội dung trang này.

Ngũ Quyền

Ngũ Quyền

(indriya)

Là 5 yếu tố tâm lý không thể thiếu được trên hành trình giải thoát.
  1. Tín quyền (saddhindriya): Là tâm sở Tín (saddhā) trong 42 tâm gồm 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố và 26 Đổng lực Kiên cố.

  2. Tấn quyền (viriyindriya): Là tâm sở Cần (viriya) trong 42 tâm trên.

  3. Niệm quyền (satindriya): Là tâm sở Niệm (sati) trong 42 tâm trên.

  4. Định quyền (samādhindriya): Là tâm sở Định (ekaggatā) trong 42 tâm trên.

  5. Tuệ quyền (paññindriya): Là tâm sở Trí Tuệ (paññā) trong 42 tâm trên.
Trong thực tế tu chứng, Tín và Tuệ phải được cân bằng, vì Tín quá trội sẽ dẫn đến Cuồng Tín và Tuệ quá trội sẽ làm hỏng khả năng Định tâm. Cũng vậy, Cần và Định cũng phải được cân đối vì Cần quá mạnh sẽ dẫn đến Phóng Dật và Định quá mạnh sẽ dẫn đến Hôn Thụy. Riêng Niệm thì luôn cần thiết trong mọi lúc. Niệm chỉ có thiếu chớ không bao giờ dư.

Tài liệu A Tỳ Đàm