Lưu Ý:
Tài liệu do Cao-Xuân Kiên sưu tập và thiết kế.
Hy vọng góp phần hỗ trợ các bạn đạo tìm hiểu A Tỳ Đàm.
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) không quản lý hay cố vấn nội dung trang này.

Tứ Thực (āhāra)

Tứ Thực (āhāra)

Ở đây chỉ chung cho tất cả những gì có tác dụng nuôi dưỡng đối với Sắc và Danh pháp hữu vi.
  1. Đoàn Thực (kabaliṅkārāhāra): Ở đây bao gồm hai thứ vật thực nội và ngoại. Vật thực ngoại là thức ăn chưa tiêu hóa và vật thực nội là các sinh tố (ojā) trong thức ăn lúc đã vào trong máu.

  2. Xúc Thực (phassāhāra): Tức tâm sở Xúc (phassa) trong tất cả tâm. Xúc được gọi là Vật thực vì nó tạo ra các thọ (vedanā).

  3. Tư Niệm Thực (manosaṅcetanāhāra): Tức tâm sở Tư (cetanā) trong 29 Đổng lực tạo nghiệp (12 bất thiện, 8 Đại thiện, 9 thiện Đáo đại).

  4. Thức Thực (viññāṇāhāra): Tất cả 121 tâm vì chúng là nguồn tiếp dưỡng cho các tâm sở (cetasika) và Sắc Tâm (cittajarūpa).


Trích Giáo lý A Tỳ Đàm (tập 1)

Tài liệu A Tỳ Đàm