Tóm Lược 31 Cõi

Tóm Lược 31 Cõi

Cõi Dục giới
(kāmabhūmi)
4 đọa xứ
(apāyabhūmi)
 • Địa ngục (niraya)
 • Bàng sanh (tiracchānayoni)
 • Ngạ quỷ (petavisaya)
 • A-tu-la (asurakāya)
 • 7 cõi lành
  (kāmasugati)
 • Nhân loại (manussa)
 • Tứ Thiên Vương (catummahārājikā)
 • Đao Lợi (tāvatiṃsā)
 • Dạ Ma (yāmā)
 • Đâu Suất (tusitā)
 • Hoá Lạc thiên (nimmānarati)
 • Tha Hoá Tự Tại (paranimmitavasavattī)
 • Cõi Sắc Giới
  (rūpāvacarabhūmi)
  Cõi Sơ Thiền
  (pathamajjhāna)
 • Phạm Chúng (brahmapārisajja)
 • Phạm Phụ (brahmapurohita)
 • Đại Phạm thiên (mahābrahma)
 • Cõi NhịThiền
  (dutiyajjhāna)
 • Thiểu Quang thiên (parittābhā)
 • Vô Lượng Quang thiên (appamāṇābhā)
 • Quang Âm thiên (ābhassarā)
 • Cõi Tam Thiền
  (tatiyajjhāna)
 • Thiểu Tịnh thiên (parittasubhā)
 • Vô Lượng Tịnh thiên (appamāṇasubhā)
 • Biến Tịnh thiên (subhakiṇhā)
 • Cõi Tứ Thiền
  (catutthajjhāna)
 • Quảng Quả thiên (vehapphala)
 • Vô Tưởng thiên (asaññāsatta)

  5 cõi Tịnh Cư (suddhāvāsā):
 • cõi Vô Phiền (avihā)
 • cõi Vô Nhiệt (ātappā)
 • cõi Thiện Hiện (sudassā)
 • cõi Thiện Kiến (sudassī)
 • cõi Sắc Cứu Cánh (akaniṭṭha)
 • Cõi Vô Sắc Giới
  (arūpāvacarabhūmi)
 • Hư Không Vô Biên (ākāsānañcāyatanabhūmi)
 • Thức Vô Biên (viññāṇañcāyatanabhūmi)
 • Vô Sở Hữu (ākiñcaññāyatanabhūmi)
 • Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (nevasaññānāsaññāyatanabhūmi)


 • 31 Cõi - Mục lục