Phả hệ của Đức Phật

(bấm vào hình từng vị để xem chi tiết)

Phụ hệ từ vương tộc Shakya: Vua Sihahanu lấy Kaccānā làm Hoàng hậu và sanh ra năm người con trai tên là : Sudhodana, Dhotodana, Sakkodana, Sukkodana, Amitodana và hai cô con gái tên là Amitā, Pamitā.

Vua Sudhodana lấy hai chị em Māyā và Pajāpatī làm vợ. Hoàng hậu Māyā sanh Thái tử Siddhattha, và Pajāpatī sanh Nanda. Thái tử Siddhattha cưới Công chúa Bhaddakaccānā và sanh ra Rahula.

Mẫu hệ từ vương tộc Koliya: Priya mẫu hậu đầu tiên nước Kapilavastu và Rama là Vua của vương quốc Banaras. Con cháu nhiều đời của họ là Vua Devadahasakka, vị Vua này có một người contrai tên Anjana và một người con gái tên Kaccana.

Vua Anjana cưới Sulakkhanā (em gái của Vua Sihahanu) làm Hoàng hậu, sinh ra 2 người con gái tên Māyā, Pajāpatī và hai người con trai tên Dandapāni, Suppabuddha.

Vua Suppabudha cưới Amitā làm Hoàng hậu và sanh ra công chúa Bhaddakaccānā (Yasodharā) và một hoàng tử tên là Devadatta.


Cao Xuân Kiên sưu tầm & thiết kế