© giacnguyen.com

Tài liệu - A Tỳ Đàm

Lưu Ý:
Tài liệu do Cao-Xuân Kiên sưu tập và thiết kế.
Hy vọng góp phần hỗ trợ các bạn đạo tìm hiểu A Tỳ Đàm.
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) không quản lý hay cố vấn nội dung trang này.

Sách (PDF)
Ngoài các sách Giáo lý A Tỳ Đàm do Sư Giác Nguyên biên soạn, quý đạo hữu có thể tham khảo thêm những tài liệu sau đây.

Bản giải Siêu lý cao học - TL Tịnh Sự
Bản giải Siêu lý tiểu học - TL Tịnh Sự
Giáo tài A tỳ đàm - TK Giác Nguyên
Siêu Lý Học - TL Tịnh Sự
Thanh Tịnh Đạo Yếu Lược -TK Giác Giới
Toát Yếu A Tỳ Đàm - TK Giác Giới
Vi Diệu Pháp Nhập Môn - TK Giác Chánh
Vô Tỷ Pháp Tập Yếu - TL Tịnh Sự


Abhidhamma Studies - Nyanaponika
Abhidhamma Ultimate Science - Dr. Mehm Tin Mon
Comprehensive Manual of Abhidhamma
Dependent Origination - Nandamālābhivaṃsa
Map of Journey - Sayadaw U Jotika
Paṭiccasamuppāda - Mahasi Sayadaw
Right Mindfulness - Bk Thanissaro
Satipatthana - Bk Analayo
Seven Stages of Purification
Biểu đồ

bảng nêu chữ

bảng nêu rỗng

bảng nêu trắng

chi pháp 215

duyên khởi 12

duyên khởi nhân quả

sự thật

tam học bát chánh đạo

tâm sở 131425
Đố vui Bảng nêu Chi Pháp

Đố Vui Tâm Sở - Lớp Nhì

Đố Vui Tâm - Tâm Sở

Đố Vui Sắc Pháp
Bảng nêu Chi Pháp
 • Đọc bản đồ chi pháp
 • Phân loại Tâm
 • Phân loại Tâm Sở
 • Phân loại Sắc Pháp
 • Chỉ chấm bảng nêu
 • Các thể tài phức hợp
 • 37 phẩm Bồ-đề
 • Bất thiện tập yếu
 • Hàm tận yếu hiệp
 • Sưu tầm
 • Thất Tịnh
 • Tâm = Thức + Tâm Sở
 • Chế Định (Tục đế)
 • Nhân Quả
 • 29 tâm đổng lực hiệp thế
 • 4 Tâm Sở cần phân biệt
 • 8 Thánh & 10 Phiền não
 • Bất Thiện v Thiện
 • Ngũ Quyền
 • Tứ Thực (āhāra)
 • Tĩnh Khinh Nhu Thích Thuần Chánh
 • 37 Phẩm Trợ Đạo
 • Uẩn Xứ và Giới
 • 31 Cõi
 • 14 Sự
 • Pháp Thực Tính (1)
 • Pháp Thực Tính (2)
 • 52 Tâm Sở
 • Tâm & Tâm Sở
 • Người & Tâm
 • 7 Chi Thiền
 • Yoniso Manasikāra
 • Lộ tâm Nhãn môn
 • Nghiệp
 • 7 Giác chi
 • 121 Tâm - Pali - Việt
 • 12 tâm Bất Thiện
 • 18 tâm Vô Nhân
 • 24 tâm Tịnh Hảo Dục Giới
 • 15 tâm Sắc Giới
 • 12 tâm Vô Sắc Giới
 • 40 tâm Siêu Thế
 • English
 • Citta and Cetasika
 • © Tài liệu A Tỳ Đàm