www.giacnguyen.com
Tìm Hiểu Phật Học

Giáo Lý Căn Bản

Sư Giác Nguyên giảng dạy trên zoom
19h00 Thứ Năm hàng tuần
(nhóm Tìm hiểu Phật học phụ trách)

NgàyGhi âm & Tài liệuYoutube
1 26.12.2023 Khai Giảng Lớp Giáo Lý Căn Bản
2 28.12.2023 4 Tiền Đề Chính
3 02.01.2024 Duyên & Bảng chi pháp
4 04.01.2024 Tương Quan Nhân Quả
5 09.01.2024 Các cõi tục sinh
6 11.01.2024 Phân loại Tâm
7 16.01.2024 Tâm sở trung tính (1)
8 18.01.2024 Tâm sở trung tính (2)
9 23.01.2024 Tâm sở Bất Thiện
10 25.01.2024 Định & Tâm sở Tịnh Hảo
11 30.01.2024 Tâm sở Tịnh Hảo & Tuệ
12 06.02.2024 Giáo lý & Tu tập
13 15.02.2024 Sắc Pháp
14 26.03.2024 Sắc Pháp (2)
15 2024.04.04 Giáo Lý Đạo Phật
16 12.04.2024 Giáo Lý Đạo Phật (2)
17 18.04.2024 Con đường Tu hành
18 25.04.2024 Chánh Niệm & Nhân Quả
19 09.05.2024 Học Tu Hiểu Phật
20 23.05.2024 Thực hành Tứ Niệm Xứ
21 30.05.2024 Khả năng chế tác trần cảnh
22 06.06.2024 Tu tập thông qua chữ "Tự"
23 27.06.2024 Bát Chánh Đạo
24 04.07.2024 Các yếu tố hỗ trợ đời tu
25 12.07.2024 Định hướng tu tập
26 19.07.2024 Điều Kiện & Giải Pháp

Tài liệu A Tỳ Đàm